GPS a výměra bloku

Klíčovou otázkou pro dotace je skutečná plocha deklarovaných pozemků. Výměry i tvary pozemků tak, jak jsou zachyceny v systému LPIS nemusí být a ve skutečnosti nejsou zcela správné. Přitom dotace je přidělována na skutečně obhospodařovanou plochu a správnost velikosti deklarované plochy je kromě jiného předmětem kontroly.

V LPIS je většinou plocha produkčního bloku dána svislým průmětem, tedy bez ohledu na svažitost. Kromě toho existují reálné příklady z praxe, kdy zakreslené hranice bloku se v místech zastínění stromy liší od skutečnosti až o více než 10 metrů po celé délce zastíněné hranice, t.j. v konkrétním případě, který byl řešen, šlo o délku 350 metrů. Znamená to, že subjekt hospodařící na daném bloku byl "ochuzen" z hlediska dotace o cca 3500 m2 výměry.