Další použití GPS, LPIS

V poslední době je důležitou otázkou například problematika fyzického vyznačení hranic (např. bloků), erozních ploch, na kterých je třeba dodržovat určitý režim hospodaření a problematika oddělovacích pásů. V těchto případech je použití GPS zařízení vhodné a potřebné. Samostatnou problematikou je pak využití GPS zařízení pro alokaci nebezpečných území, melioračních zařízení, vyhledávání zájmových bodů atd.

Zásadní výhodou vlastnictví centimetrového GPS zařízení je problematika případných sporů o průběh hranic (typicky vinice, sady, přístupové cesty...). Pro právně platné stanovení průběhu hranice je třeba mít protokol o provedeném měření GPS od autorizované osoby (geodet) - to je ale poměrně nákladná záležitost. Z tohoto důvodu není nad to, moci si ověřit skutečný stav vlastním měřením a autorizované měření nechat provést jen v klíčových bodech průběhu hranice a až v okamžiku, kdy máme jistotu, že měření dopadne podle našeho očekávání a potřeb.

V poslední době je důležitou otázkou například problematika fyzického vyznačení hranic (např. bloků), erozních ploch, na kterých je třeba dodržovat určitý režim hospodaření a problematika oddělovacích pásů. V těchto případech je použití GPS zařízení vhodné a potřebné. Samostatnou problematikou je pak využití GPS zařízení pro alokaci nebezpečných území, melioračních zařízení, vyhledávání zájmových bodů atd.

Zásadní je příprava podkladových informací pro měření v terénu - zde je nutné zvládnout zákresy v LPIS, exporty a importy z a do GPS zařízení. Použití LPIS je nutné pro provádění základních činností, pro které je zařízení GPS zpravidla využíváno.

Jedná například o:

  1. ověření správnosti deklarované výměry produkčních bloků vedených v systému LPIS pro příjem dotací a v případě rozdílu ve výměrách zjištění, kde je příčina rozdílu (tvar bloku, průběh hranice)
  2. kontrola průběhu hranice bloků v zastíněných místech (pod stromy, křovím atd.) a rozhodnutí o případné změně zákresu bloku
  3. vyhotovení relevantních podkladů pro opravu zákresu produkčního bloku v systému LPIS, pokud se zjistí rozdíly ve smyslu předchozího bodu ad a) respektive ad b)
  4. vyznačení polohy erozních ploch (oblastí) v reálném terénu podle podkladů LPIS pro dodržení způsobu obhospodařování těchto ploch
  5. vyznačení oddělení (hranice) mezi dvěma či více plodinami v rámci bloku
  6. fyzické vyznačení hranice bloku kolíky pro následnou výstavbu např. elektrického ohradníku, nebo upřesnění hranice se sousedícím blokem s jiným uživatelem
  7. problematika erozí, svažitosti, jednotné plodiny, oddělovací pásy
  8. vydávání náhradních pozemků o požadované výměře formou oddělení (rozdělení) stávajících produkčních bloků, změnu zákresu v systému LPIS včetně případného vytvoření dokumentace o velikosti vydávané plochy pro příjemce náhradního pozemku
  9. kontrola velikosti a tvaru jednotlivých produkčních bloků ve vztahu ke katastrálním podkladům daného bloku s cílem dosažení možné větší výměry konkrétního bloku a tedy i příjmu vyšší dotace z daného bloku
  10. postupné dohledávání chybějících hektarů pro snížení rozdílů výměry, za kterou je placena daň a celkové výměry všech produkčních bloků nahlášených pro příjem dotací